Referat fra generalforsamling i Nordiske Lirekassevenner 11. maj 2019 i Roskilde

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent og gebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand/kasserer (ulige år) næstformand/sekretær/bestyrelsesmedlem (lige år)
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Ad 1 Valg af dirigent:

Allan Kosegarten blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

Ad 2 Valg af stemmetæller:

Annelise Holmsteen og Else Marie Kosegarten blev valgt.

 

Ad 3 Formandens beretning:

 

 ”Jeg plejer at indlede min beretning med at nævne at nu er det så og så mange år siden vi startede, og nu er det så blevet 14 år, og vi er i skrivende stund 76 medlemmer, så det er ikke så ringe endda……….men kun 29 er mødt op her i dag, inkl. vore tyske, norske og svenske medlemmer, (faktisk er vi kun 16 medlemmer fra Danmark ) men takket være vores lirekassevenner fra Tyskland og Schweiz som er kommet os til hjælp med at deltage i vores festival med 15 deltagere, nåede vi op på det antal som vi ca. plejer at være……….vi vil i øvrigt byde alle vore danske og udenlandske medlemmer samt øvrige udenlandske lirekassefolk hjertelig velkommen, og måske nogle flere ikke medlemmer får lyst til at være med i vores Nordiske forening….med det laveste kontingent i Europa………

 

Forhåbentligt er det ikke mønsteret fremover, at så få medlemmer har tid eller lyst til at deltage, for så kan det jo betyde at vi ikke kan mødes til andet end en generalforsamling og så spille lidt på lirekasser i byen uden at kalde det for en festival med åbning med borgmester osv. 

Vi havde en fantastisk lirekassefestival i Svendborg sidste år 25. - 27. maj med 39 deltagere, og 24 lirekasser samt 4 harmonikaer, og vi var så heldige at få sponsoreret maden lørdag aften af Handelstandsforeningen, og samtidig kunne vi afholde spisning og generalforsamling i kantinen på byens Rådhus….flot arrangement.

 

Vi var også heldige med vejret, faktisk hele sommer temperaturer, så vi må sige at Svenborg var en god festival, og vi havde også opnået gode priser på det 4 stjernede Hotel Svendborg så alt var helt perfekt, hvor alting var inden for en lille cirkel så vi end ikke fik brug for bilerne medens vi var der.

 

I året som nu er gået har foreningen ikke deltaget i andre arrangementer end Svendborg da heller ingen medlemmer er kommet op med ideer eller oplæg til arrangementer som vi evt. kunne arbejde videre med, men det skyldes nok, at det som jeg selv må erfare at skal et arrangement lykkes så skal der være sponsorer så vi ikke skal afholde alle udgifterne selv.

 

Så til noget helt andet,….jeg må konstatere at de fleste af vore medlemmer stadig ikke har oplevet at været deltagere ved udenlandske festivaler, det er ærgerligt da der venter store oplevelser ved at deltage, kun Niels og Annelise, Conny og Ole Vestergaard samt jeg selv deltager jævnligt, og forrige års store arrangement var dobbelt festivalen i Finland og Estland hvor Niels og Annelise b.la deltog, og flere af os er stadig hvert år i starten af juli deltagere i den store festival i Berlin…..jeg må igen anbefale en tur til Berlin i juli måned, jeg selv tager bussen derned, uden at medbringe lirekasse til en pris på 7-800 kr. retur og så 2-3 tusind kroner til 3 overnatninger på hotel.

 

I år var det jo så at vores festival skulle afholdes på Sjælland, og i Helsingør gik jeg i gang med at få kontakter, men det viste sig hurtigt, at det ikke var til at komme igennem med planlægningen i turistråd og Handelstand, men så pludselig kom der så i stedet hul igennem til Roskilde, hvor jeg i øvrigt skulle spille på lirekasse som julemand, og de var straks med på ideen om at være med, så vores forenings festival passende kunne forenes med den eksisterende mangeårige musik festival ”Roskilde Unplugged”.

 

Som jeg tidligere har nævnt bliver det sværere og sværere at finde sponsorer til vore arrangementer, det samme er tilfældet her i Roskilde, hvor foreningen i år selv har måttet betale for mad både fredag og lørdag, samt at vi også selv hver især må betale for overnatning på Roskilde Hostel.

 

Vi har haft et godt samarbejde med Søren Nayberg, som står for planlægning af festivalerne i byen, og han har også skaffet os gode priser for mad både fredag og lørdag, så bestyrelsen har i år besluttet at betale for maden for deltagende medlemmer begge aftener, og man skal blot selv medbringe eller betale for drikkevarer. …..(alle gæstende deltagere betaler kr.100.- for et måltid) så det kan betale sig at være medlem af vores forening som stadig har et meget lavt kontingent.

 

Bestyrelsen håber, og takker for god ro og orden her ved årets generalforsamling hvor det jo er mig som er på valg,……. også endnu engang tak til alle som er mødt op til vores festlige dage i Roskilde, vi havde gerne set nogle flere ”gamle ansigter” men dejligt også at så mange nye besøger Nordiske Lirekassevenners generalforsamling.”

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 4 Fremlæggelse af revideret regnskab:

Det reviderede regnskab blev omdelt til, og Niels Holmsteen gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent og gebyr:

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Ad 6 Indkomne forslag:

1:

Bestyrelsen foreslår at §3.3. slettes, paragraffen vedrører gadeorgel projektet.

Forslaget blev vedtaget §3.3 slettes

2:

Bestyrelsen foreslår at §5 ændres således at regnskabsåret følger kalenderåret, fra 1. januar – 31. december, og at sidste frist for betaling af kontingent er 31. januar. Bestyrelsen foreslår at ændringen træder i kraft fra 1. januar 2020.

Marianne Grøterud påpegede at når regnskabet for 2020 udarbejdes, skal perioden 1/1 – 31/3 fremstå som en udestående fordring.

Der udarbejdes regnskab for perioden 1. april – 31. december 2019.

Forslaget blev vedtaget.

 

3:

Bestyrelsen foreslår at § 7 ændres således at indkaldelse til generalforsamling også kan ske via e-mail.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 7 Valg af formand/kasserer (ulige år) næstformand/sekretær/bestyrelsesmedlem (lige år)

På valg i 2019 er:

-          formand Jørgen Rosland

-          kasserer Niels Holmsteen

Begge blev genvalgt med applaus.

 

Ad 8 Valg af suppleant

Aage Krolykke blev genvalgt med applaus.

 

Ad 9 Valg af revisor

Tom Bøgevang blev genvalgt med applaus.

 

Ad 10 Eventuelt

Ole Vestergaard fortalte at der den 9. – 11. august 2019 er lirekassefestival i Trondhjem, det er Ringve Museum der arrangerer lirekassefestivalen, Ole har program for festivalen.

 

Ole fortalte desuden at de arbejder på endnu en lirekassefestival i Sandefjord i 2020, festivalen forventes afholdt i første halvdel af august måned 2020.

 

Gerhard Knoblauch fortalte at der i Linz am Rhein afholdes lirekassefestival 21. – 24. maj 2020, hotel og morgenmad bliver betalt.

Tilmelding kan ske til Christoph Hübner på e mail

chhuebner@kanzlei-chhuebner.de

 

Formanden takkede alle fremmødte for en god generalforsamling.

 

Der deltog 29 stemmeberettigede.

 

Kirsten Sander

10.juni 2019