Vedtægter for Nordiske Lirekassevenner

Foreningen er stiftet 25. april 2005, med navnet Nordiske Lirekassevenner.

§2

Foreningens adresse vil altid være i Danmark, og er formandens adresse.

§3-1

Foreningens formål er at udbrede og fremme de gamle lirekassetraditioner i Norden, samt hjælpe nye medlemmer med råd og vejledning ved køb af instrumenter og lignende så vidt det er muligt. 
Foreningen skal bestræbe sig på at udgive et medlemsblad, med informationer og oplysninger om hvad der rører sig på ”lirekasseområdet” i Norden og resten af Europa.  

§3-2
Lirekassetræf / festival.:

Foreningen skal bestræbe sig på at arrangere nationale og internationale lirekassetræf / festivaler i  lighed med arrangementer som afholdes i resten af Europa, med hjælp fra sponsorer og lignende. 

§4-1

Medlemmer.:
Såvel aktive som passive lirekasseejere, eller personer med forkærlighed for de gamle lirekasse- traditioner, kan optages som medlem, og deltage i foreningens arbejde og aktiviteter.

Ved arrangementer, som støttes økonomisk af arrangøren og hvor basis for støtten er lirekassespil, fordeles støtten mellem de deltagende lirekassespillere og et af hende/ham udpeget medlem (ombærer). 
Der kan dog også tages andre hensygn f. eks. til medlemmers rejse/opholdsudgifter. Fordeling fastlægges endeligt af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, f. eks. ved alder over 90 år, udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemmer fritages for kontingent. 

§4-2

Medlemskontingent / indmeldelsesgebyr og rykkergebyr fastsættes på foreningens ordinære general forsamling.
Er medlemskontingent ikke betalt til tiden, fremsendes 1 rykker inkl. gebyr, og er denne ikke betalt til denne frist, slettes medlemskabet. 

§5

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, med seneste rettidige indbetaling 31. januar. Dette træder i kraft 1. januar 2020.

§6

Foreningens bestyrelse.: Består på tiden af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer,  sekretær og et bestyrelsesmedlem. 
Formand og kasserer vælges i ulige årstal, næstformand og sekretær og bestyrelses medlem  vælges i lige årstal. 
Den valgte bestyrelse udarbejder selv sin forretningsorden. Der vælges, hvert år, også en suppleant samt en revisor. 

§7

Den ordinære generalforsamling.: der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden 15 august.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev eller e-mail, og forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende.:

1        Valg af dirigent

2        Valg af stemmetæller

1        Formandens beretning

2        Fremlæggelse af revideret regnskab

3        Fastsættelse af kontingent og gebyr

4        Indkomne forslag

5        Valg af  bestyrelse 

6        Valg af suppleant

7        Valg af revisor

8        Eventuelt

§8

Ekstraordinær generalforsamling.: skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller hvis mindst 30% af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.

§9
Stemmeret
 har et medlem kun ved personligt fremmøde. Afstemning skal være skriftlig såfremt et medlem ønsker det. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§10

Ændringer af vedtægter.: foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte erklærer sig enig herfor. 

§11

For opløsning af foreningen.: kræves mindst ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på 2, med mindst 3 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger.
Eventuelle værdier skal tilgå Cirkus-museet i Avedøre. 

§12

Tegningsret og hæftelse: Tegningsret for foreningen har formand og kasserer. Medlemmerne af Nordiske Lirekassevenner hæfter ikke for foreningens gæld.

Disse vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Vedtægterne revideret efter generalforsamlingen 2023 på Storebælt, Stignatur Hotel i Nyborg.